Start för första etappen av ”nya” väg 86 förbi Kovland

Arbetet med att förbättra väg 86 genom Kovland har påbörjats. Du kan själv påverka genom att skicka in dina synpunkter till Vägverket. Samrådsunderlag är ute på remiss 20 oktober – 10 november 2014 och finns tillgängligt i kommunhuset & på Ica Nära i Kovland. Du kan även titta på underlaget i länken i slutet av detta inlägg.

Vägverket har tagit fram två alternativa vägsträckningar (se bild).
vag86-kovland

Alternativ 1: Ny bil och gång- och cykelbro i befintligt läge
Vägen utformas för 60 km/h med en separerad GC-väg utmed hela sträckan. Bron över Sättnaån byts mot en ny bro i samma läge. Den nya bron byggs tillräckligt bred för att även rymma ny GC-väg. Kurvor och svackor rätas ut något för att nå kraven i VGU för vägar med 60 km/h. Högre hastighet än 60 km/h kan inte nås om vägen är kvar i befintlig sträckning. Utfarten mot Viljansvägen bedöms behöva stängas på grund av att den inte är trafiksäker. Den nya GC-vägen korsar utfarten och motiverar också en stängning. Stängningen av Viljansvägen medför att busshållplatserna i Kovlands centrum bör flyttas till väg 86 eller väg 320.

Alternativ 2: Ny bil och gång- och cykelbro strax öster om befintlig bro
Alternativet innebär att vägen delvis byggs i ny sträckning strax öster om befintlig väg. En ny bil- och GC-bro byggs öster om befintlig bro och plan- och profiljusteringar utförs utmed sträckan. Nysträckningen gör att vägens kurvor kan rätas ut och vägen kan projekteras för 80 km/h. Utfarten mot Viljansvägen bedöms behöva stängas på grund av att den inte är trafiksäker. Den nya GC-vägen korsar utfarten och motiverar också en stängning. Stängningen av Viljansvägen medför att busshållplatserna i Kovlands centrum bör flyttas till väg 86 eller väg
320

Som ni märker så innehåller båda alternativen gång och cykelväg längs med väg 86. Hurra för det! Äntligen!

Anledningen till att denna vägsträckning ska förbättras beror på de problem som finns med vägen:

* Sträckan är mycket olycksdrabbad. Flera dödsolyckor och allvarliga olyckor har inträffat.
* Vägen går utmed Sättnaån och har stora erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem.
* Dålig sikt vid utfarter och korsningar. De utfarter och korsningar som finns inom området har bristande trafiksäkerhet med dåliga siktförhållanden i kombination med höga hastigheter.
* Svårt för gående och cyklister att färdas trafiksäkert då utrymme för gående och cyklister saknas. Säkra gångpassager saknas helt samtidigt som trafiken håller en högre genomsnittshastighet än skyltad hastighet.
* Bristande trygghet i boendemiljön kring vägen. Olyckstillbud och risker itrafikmiljön utgör en begränsning för de boende i området. Barn som är beroende av väg 86 som kommunikationsled kan inte röra sig fritt i sitt närområde.

Vägverkets sammanfattning av samrådsunderlaget

Väg 86 har de senaste åren prioriterats hos Trafikverket då sträckan har bristande framkomlighet och trafiksäkerhet. Det aktuella utredningsområdet omfattar den ca 1 km långa sträckan förbi Kovland, från strax söder om korsningen med väg 629 till norr om korsningen med väg 320/631. Sträckan har stora trafiksäkerhetsbrister.

Med utgångspunkt i områdets förutsättningar, de identifierade bristerna och deö vergripande transportpolitiska målen har följande mål formulerats för projektet:

* Förbättrad trafiksäkerhet, både för fordon och oskyddade trafikanter.
* Att medverka till avlastning av väg 631 genom Laggarberg.
* Tryggare och säkrare boendemiljö.
* En väg som utformas med god hänsyn till naturresurser, miljövärden och människors hälsa.

För att uppnå projektmålen föreslås åtgärder som avser att framför allt förbättra trafiksäkerheten och vägstandarden. De åtgärder som kan vara tänkbara är:

* Justeringar av plan- och profilgeometri.
* Korsningsåtgärder.
* Justeringar av utfarter och enstaka kurvor på väg 86 för att skapa säkra
siktförhållanden.
* Omkörningsförbud.
* Åtgärder i vägens sidoområde.
* Bärighetsåtgärder.
* Ny gång- och cykelväg.
* Förbättrad standard på busshållplatser, eventuellt nya busshållplatser

Två alternativa sträckningar utreds, alternativ 1 med vägen kvar i befintlig sträckning och ny bro i befintligt läge och alternativ 2 med vägen delvis i nysträckning och bro i nytt läge.

Ombyggnaden ger positiva effekter på trafiksäkerheten och framkomligheten utmed sträckan, både för fordonstrafikanter och oskyddade trafikanter som med en ny gång- och cykelväg enklare kan röra sig mellan Kovlands norra och södra delar.

Alternativen ger olika miljöeffekter. Det som främst skiljer alternativen åt är en något högre trafiksäkerhet i alternativ 2 och en betydligt mindre påverkan på riksintresset för naturmiljö, Sättnaån, i alternativ 1.

Länkar
Trafikverkets sida om Väg 86, Bergsåker–Kovland, förbi Kovland

Dina synpunkter
Om du har synpunkter så ska dessa skickas till gavle@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Mitt, Box 810, 781 28 Borlänge, senast den 11 november 2014. Ange ärendenummer: TRV 2014/79928.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *